Zásady zpracování osobních údajů • HuráLiga.cz

Zásady zpracování osobních údajů

HobbySport z.s. se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha identifikační číslo: 19578491 zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka L 77983/MSPH (dále jen „Organizátor“), provozovatel webových stránek http://www.huraliga.cz prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanovení v oblasti ochrany osobních údajů.

Bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Osobním údajům a jejich ochraně věnujeme proto náležitou pozornost. V těchto Zásadách zpracování osobních údajů („Zásady“) bychom Vás chtěli informovat o tom, jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme a jakým způsobem je dále používáme.

Dále v textu se dozvíte zejména:

  1. Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;
  2. Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;
  3. Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;
  4. Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a
  5. Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit info@huraliga.cz

1. Obecně k návštěvě naší domovské stránky

1.1 Google Analytics

K analýze webových stránek pomocí cookie souborů používáme službu Google Analytics, vyvinutou a provozovanou společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). 

Analýza pomocí služby Google Analytics probíhá tak, že informace o užívání webové stránky vytvořené prostřednictvím shromážděných cookie souborů jsou přeneseny na server Google v USA a tam podrobeny příslušné analýze. V důsledku anonymizace IP-adres, která je na webových stránkách nastavena, dochází před přenosem dat na server Google v USA ze strany Google ke zkrácení IP-adresy, a to v některém z členských států EU či Evropského hospodářského prostoru. Jen ve výjimečných případech je úplná IP-adresa přenesena na server Google v USA a teprve tam zkrácena (anonymizována). 

Google nebude přenesená data, vč. zkrácené IP-adresy, spojovat s jinými daty. Prohlášení Google o ochraně osobních údajů je k nahlédnutí zde

Sběru cookie souborů a jejich analýze prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník webové stránky zabránit instalací pluginu do prohlížeče dostupného zde. Tento plugin funguje jen v příslušném prohlížeči na příslušném počítači a po instalaci nesmí být deaktivován nebo smazán, aby byla zachována deaktivace služby Google Analytics.

V rámci služby Google Analytics využíváme související reklamní funkce poskytované Google, jako jsou přehledy zobrazení v síti Google, rozšířené reportování anonymních demografických dat (např. věk, pohlaví, zájmy).

1.2 Cookies

(a) V rámci webových stránek používáme tzv. cookies. Cookies jsou malé textové soubory obsahující krátké údaje, které mohou být při návštěvě našich webových stránek uloženy do Vašeho počítače. Cookies mohou obsahovat pouze informace, které odesíláme na Váš počítač, a proto nedochází k načítání Vašich osobních údajů. Zároveň na základě používání souborů cookies nedochází k propojení s dalšími údaji.

(b) Na našich webových stránkách používáme tyto cookies:

- soubory cookies vyžadované k činnosti webových stránek, které jsou nezbytné pro zajištění plné funkčnosti využívání našich webových stránek (doba trvání 30 dnů);

- Facebook pixel k využití dat událostí k vytvoření komerčních sdělení nebo zpráv o transakcích, k přizpůsobení obsahu, měření a analýzy, využití dat k vytvoření cílených okruhů uživatelů. Prohlášení Facebook o ochraně osobních údajů při použití služby Facebook Pixel je zde. (doba trvání nejdéle 2 roky)

(c) Ukládání souboru cookies je možné obecně zakázat v nastavení webového prohlížeče (rovněž je možné zakázat případné používání cookies třetích stran). Nastavení a kontrolu můžete provést zde: www.aboutads.info/choices a www.youronlinechoices.eu

2. Osobní údaje a jejich zpracování

2.1 Osobní údaje a účel zpracování osobních údajů

(a) Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované a identifikovatelné osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména s odkazem na určitý identifikátor (například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

(b) Organizátor zpracovává následující kategorie osobních údajů, které potřebuje pro naplnění smyslu své podnikatelské činnosti - tj. pořádání sportovních amatérských lig v rámci ČR a v souvislosti s provozováním webových stránek: jméno a příjmení, pohlaví, telefonní číslo, emailová adresa. V případě, že do rozhraní vámi vytvořeného uživatelského účtu nahrajete fotografii, zpracováváme i fotografii, která se zobrazuje u vašeho uživatelského jména v diskuzích a chatech. Nahrání fotografie je dobrovolným krokem a nepodmiňuje poskytování služeb Organizátora.

(c) Vaše e-mailová adresa slouží jako Váš identifikátor a rovněž slouží pro veškerou komunikaci.

(d) Osobní údaje mohou být rovněž použity pro marketingové účely (blíže viz bod 2.2).

(e) Vaše osobní údaje budou předány třetím osobám či jinak zprostředkovány pouze tehdy, je-li to nezbytné v rámci plnění smlouvy, nebo pokud jste s tím předem vyslovili souhlas.

Aktuální seznam poskytovatelů dalších služeb, kteří pro daný účel mohou získat některé z Vašich osobních údajů

2.2  Newsletter do e-mailu (obchodní sdělení)

(a) Budeme Vám e-mailem 2 x týdně zasílat newslettery ohledně probíhajících zápasů a dalších informací, které jsou důležité pro vaši účast na akcích pořádaných přes webové stránky.

(b) V případě, že se z odebírání newsletteru odhlásíte, nebudeme nadále Vaše elektronické kontakty pro tyto účely využívat.

3. Zabezpečení osobních údajů a doba uchovávání

3.1  Zabezpečení osobních údajů

(a)  Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatní systémy pomocí technických a organizačních opatření proti ztrátě a zničení Vašich údajů, proti přístupu neoprávněných osob k vašim údajům, jejich pozměňování či rozšiřování.

3.2 Doba uchovávání

(a) Osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy, a dále po dobu, po kterou je Organizátor povinnen jakožto správce uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

3.3  Práva subjektů údajů

(a) Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, můžete kdykoliv požadovat bezplatnou informaci o zpracovávání svých osobních údajů. Opakované a nepřiměřené žádosti budou zpoplatněny administrativním poplatkem ve výši 500,-Kč v souladu s čl. 15 odst. 3 obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679.

(b)  V případě, že se domníváte, že zpracování osobních údajů provádíme v rozporu s ochranou Vašich osobních údajů a zákonnými podmínkami ochrany osobních údajů, můžete požádat o vysvětlení, požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, zejména můžete požadovat blokaci osobních údajů, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Máte taktéž právo kdykoliv se obrátit se svou žádostí na Úřad pro ochranu osobních údajů.

c)  Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. Pokud odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, budou Vaše osobní údaje (zejména uživatelský účet na webových stránkách) vymazány; to se však netýká těch osobních údajů, které Organizátor potřebuje ke splnění zákonných povinností či k ochraně svých oprávněných zájmů. K likvidaci osobních údajů dojde rovněž v případě, že osobní údaje nebudou zapotřebí pro účel sledovaný jejich uložením nebo jestliže bude uložení Vašich údajů nepřípustné z jiných zákonem stanovených důvodů.

3.4 Kontaktujte nás

(a) V případě jakýchkoli dotazů, komentářů a žádostí ohledně těchto Zásad nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy info@huraliga.cz anebo na adrese uvedené v zápatí těchto Zásad.

(b) To samé platí pro případ, že máte zájem o přístup k informacím, které jsme o Vás prostřednictvím těchto webových stránek získali, nebo pokud si přejete tyto informace opravit, zablokovat či vymazat.

Kontakt:

HobbySport z.s.

Rybná 716/24
Praha
110 01

e-mail: info@huraliga.cz

web: www.huraliga.cz