Obchodní podmínky • HuráLiga.cz

Obchodní podmínky

obchodní společnosti

HuráLiga s.r.o.

se sídlem v Ústí nad Labem, Dlouhá 239/9, 400 01

identifikační číslo: 07847165

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 43061

pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.huraliga.cz

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  • Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti HuráLiga s.r.o. , se sídlem v Ústí nad Labem, Dlouhá 239/9, 400 01, identifikační číslo: 07847165, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 43061 (dále jen „organizátor“ nebo „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „hráč“ nebo „kupující“) prostřednictvím webového portálu prodávajícího. Webový portál je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.huraliga.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
  • Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží a služby od organizátora, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží a služeb v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
  • Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  • Znění obchodních podmínek může organizátor měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
  • Na základě registrace hráče provedené na webové stránce může hráč přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Po založení uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“) může hráč provádět objednávání služeb (dále jen „přihlašování do ligy“).
  • Při registraci na webové stránce a při přihlášení do ligy je hráč povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je hráč při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené hráčem v uživatelském účtu a při přihlašování do ligy jsou organizátorem považovány za správné.
  • Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Hráč je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
  • Hráč není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  • Organizátor může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy hráč poruší své povinnosti z obchodních podmínek.
  • Hráč bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
  • Veškerá prezentace služeb umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a organizátor není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  • Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o službách, a to včetně uvedení cen jednotlivých služeb. Ceny služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost organizátora uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  • Pro přihlášení do ligy hráč klikne na tlačítko „Chci se přidat“
  • Organizátor je vždy oprávněn požádat hráče o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně, telefonicky nebo emailem).
  • Smluvní vztah mezi organizátorem a hráčem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je organizátorem zasláno hráči elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty hráče.
  • Hráč souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé hráči při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí hráč sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 4. CENA SLUŽBY A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  • Cenu služby a případné náklady spojené s organizací ligy dle kupní smlouvy může hráč uhradit organizátorovi následujícími způsoby:

 bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 78471654/2010, vedený u společnosti Fio (dále jen „účet prodávajícího“);

 bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay;

 bezhotovostním převodem

 1. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
  • Hráč začíná čerpat službu datem začátku služby (los 1. kola ligy) a to za předpokladu zaplacení celé kupní ceny
  • Organizátor není ve vztahu k hráči vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  • Vyřizování stížností hráčů zajišťuje organizátor prostřednictvím elektronické adresy info@huraliga.cz. Informaci o vyřízení stížnosti hráče zašle organizátor na elektronickou adresu hráče.
  • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
  • Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
  • Organizátor je oprávněn k prodeji služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  • Hráč tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
  • Hráč je povinen neodkladně po losu kola ligy, které se účastní, kontaktovat svého soupeře pomocí chatu na stránkách ligy. V případě, že se tak nestane, je organizátor oprávněn zápas ligy zkontumovat v neprospěch hráče, případně zápas hráče vymazat (označit za neodehraný). Tímto nevzniká hráči nárok na náhradu kupní ceny ani její části.
  • Hráč má v průběhu čerpání služby možnost přerušit čerpání služby kliknutím na tlačítko „Dočasně odstoupit z ligy“. Přerušením čerpání služby nevzniká kupujícímu nárok na náhradu kupní ceny ani její části.
  • V případě, že hráč nebude aktivní při domlouvání zápasu, jeho zápas bude zkontumován nebo vymazán. Ve stejnou dobu zkontroluje organizátor aktivitu hráče v navazujícím kole (např. kontumace zápasu 2. kola a následná kontrola aktivity ve 3. kole). Pokud ani tam hráč nebude aktivní v komunikaci, vyhrazuje si organizátor právo hráči pozastavit čerpání služby. Hráč může kdykoliv čerpání služby obnovit kliknutím na tlačítko „Opět se zapojit do ligy“. Hráči tímto nevzniká nárok na náhradu kupní ceny ani její části.
  • V případě, že se do ligy přihlásí lichý počet hráčů nebo v případě, že do dalšího kola je k dispozici lichý počet hráčů, udělí pořadatel jednomu z nich volný los, tzv. BYE. Kupující v tomto případě dostává kontumační výhru bez odehraného zápasu. Kupujícímu tímto nevzniká nárok na náhradu kupní ceny ani její části.
  • Každá liga obsahuje informaci o minimálním počtu hráčů a datu spuštění. V případě, že se v den začátku ligy nepodaří naplnit ligu minimálním počtem hráčů, organizátor odloží start ligy. O této skutečnosti informuje hráče emailem. Organizátor informuje hráče o datu nového začátku ligy, případně podmínkách, za kterých liga začne (typicky - po přihlášení minimálního počtu hráčů). Pokud hráč na odklad nepřistoupí, je organizátor povinen na základě požadavku hráče neprodleně vrátit kupní cenu služby v plné výši.
  • Organizátor si vyhrazuje právo bez náhrady vyřadit hráče za neférové chování, zejména pak vulgární chování vůči ostatním hráčům nebo vůči organizátorům, falšování výsledků zápasů, podpora a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka dle § 260, reklama neschválená organizátorem.
 2. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
  • Organizátor odpovídá hráči, že v době, kdy kupující službu začal využívat:
   • má služba vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které organizátor popsal nebo které hráč očekával s ohledem na povahu služby a na základě reklamy jimi prováděné,
   • je služba v odpovídajícím množství, míře
   • služba vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  • Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na emailové adrese info@huraliga.cz
 3. DORUČOVÁNÍ
  • Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu nebo mobilní telefon kupujícího.
 4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  • Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
  • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
  • Kontaktní údaje prodávajícího: HuráLiga s.r.o., adresa pro doručování Dlouhá 239/9, Ústí nad Labem, 40001, adresa elektronické pošty info@huraliga.cz, telefon 777 607 899

Dodatek: Obchodní podmínky - eshop

V Ústí nad Labem dne 1. 1. 2019