Všeobecné obchodní podmínky služby HuráLiga.cz

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby vytváření Sportovních soutěží platné od 1. 7. 2018.

SMLUVNÍ STRANY

HuráLiga s.r.o.
Se sídlem Dlouhá 239/9, Ústí nad Labem 400 01
IČ: 07847165
vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Bankovní spojení: 78471654/2010

 

(dále jen "Poskytovatel")

Objednavatel

Objednavatelem se pro účely těchto podmínek rozumí každý subjekt, který provede přihlášení do Sportovní soutěže organizované Poskytovatelem za pomocí přihlašovacího formuláře na stránkách www.huraliga.cz nebo jiným Poskytovatelem akceptovaným způsobem.
(dále jen "Objednavatel" a / nebo "Uživatel")
(společně dále jen "Smluvní strany")

1. PŘEDMĚT A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Objednavatelem při poskytování organizace Sportovních soutěží.

Smluvní vztah založený na těchto obchodních podmínkách vzniká mezi Smluvními stranami okamžikem odeslání řádně učiněné přihlášky Objednavatelem a řídí se ustanovením Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a navazujících předpisů.

1.2. Definice pojmů používaných v těchto obchodních podmínkách:

1.2.1. Sportovní soutěž – služba poskytovaná přes internetové stránky www.huraliga.cz ,která se řídí Propozicemi soutěže

1.2.2. Uživatel - Objednavatel účasti ve Sportovní soutěži organizované Poskytovatelem, kterému byla služba Poskytovatelem řádně zřízena dle platných pravidel poskytování služby, zveřejněných v propozicích soutěže.

1.2.3. Propozice – pravidla a podmínky platící pro Sportovní soutěž

2. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNAVATELE

2.1. Přihlášením do Sportovní soutěže vzniká Objednavateli právo účastnit se veškerých Sportovních utkání určených Poskytovatelem. Objednavatel má možnost objednat doplňkové služby dle aktuální nabídky Poskytovatele, popř. dle písemné nebo ústní dohody s Poskytovatelem.

2.2. Objednavatel se zavazuje uhradit cenu služby Poskytovateli, který následně pro Objednatele vytváří soutěžní zápasy dle Propozic soutěže.

2.3. Objednavatel je povinen uvést v registraci své kontaktní a identifikační údaje pro účel fakturace poskytnutých služeb Poskytovatelem. Objednavatel je povinen udržovat své kontaktní údaje aktuální pro účely komunikace s Poskytovatelem.

2.4. Uživatel je povinen chránit poskytnutá přístupová jména před zneužitím 3. stranou. Na jednání 3. osob, kterým umožní Uživatel (úmyslně i neúmyslně) využívat služby Poskytovatele se, z hlediska výkonu práv a povinností Uživatele dle těchto podmínek, pohlíží tak, jako by šlo o jednání Uživatele samotného.

2.5. Uživatel se zavazuje neprodleně informovat Poskytovatele služby na zjištěnou technickou nebo bezpečnostní závadu provozu služby e-mailem zaslaným na adresu info@huraliga.cz.

2.6. Uživatel odpovídá za veškerou úmyslnou i neúmyslnou škodu způsobenou při užívání poskytnuté služby. Poskytovatel je oprávněn žádat po Uživateli náhradu škody způsobenou Uživatelem a ušlý zisk. Náhradou škody se rozumí zejména čas vynaložený Poskytovatelem pro odstranění závadného stavu, vzniklého neoprávněným nebo neodborným užíváním prostředků Uživatelem, škoda vzniklá na provozu serveru, škoda vzniklá 3. stranám a zejména ostatním Uživatelům. Náhradou ušlého zisku se rozumí zejména náhrada ušlého zisku 800,- Kč z každé započaté hodiny práce Poskytovatele při odstraňování závadného stavu, dále náhrada průměrného zisku, který by Poskytovatel získal po dobu přerušení nepřetržitého provoz služby, náhrada ušlého zisku způsobeného poškozením dobré pověsti Poskytovatele a ztrátou Uživatelů, vyjádřeného cenou služby objednané Uživatelem, atd.

3. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

3.1. Poskytovatel je povinen zajistit organizování Sportovní soutěže, do které se Objednavatel zaregistruje. Výjimku z této povinnosti tvoří skutečnosti, které nejsou Poskytovatelem ovlivnitelné a nelze jim předcházet (např. zásah vyšší moci, havárie, výpadky veřejných telekomunikačních sítí apod.), nebo úkony nezbytné pro zajištění chodu služeb Poskytovatele (např. údržba hardware, aktualizace software apod.).

3.2. Poskytovatel je povinen zabezpečovat službu před narušením provozu 3. stranou či před zneužitím služby ze strany Uživatele v závislosti na charakteru poskytnutých informací. V případě, že nastane situace, kdy se dostane do konfliktu řešení bezpečnosti a rozsahu nabízených služeb, má přednost bezpečnost služby.

3.3. Registraci do Sportovní soutěže provádí Poskytovatel na základě přijetí úhrady startovného z platného ceníku vystaveného na www stránkách Poskytovatele www.huraliga.cz. Registraci do Sportovní soutěže provede Poskytovatel do 3 pracovních dnů ode dne přijetí úhrady od Objednavatele.

3.4. Poskytovatel má právo zrušit poskytnutou službu Uživateli, který je v prodlení s platbou déle než 14 dnů. V případě zrušení služby z důvodu neuhrazení služby Uživatelem, neodpovídá Poskytovatel za škodu vzniklou.

3.5. Poskytovatel má právo jednostranně vyloučit Uživatele z provozu a tedy pozastavit poskytování služeb v případech, kdy chováním Uživatele dochází nebo by mohlo dojít ke vzniku škody ostatním Uživatelům či Poskytovateli. Poskytovatel může v těchto případech vyloučit Uživatele z provozu i bez předchozího upozornění.

3.6. Poskytovatel má právo jednostranně obměnit funkce služby. V případě obměny funkcí služby uvede Poskytovatel popis této změny na www.huraliga.cz

3.7. Poskytovatel má právo službu neposkytnout nebo již poskytnutou službu pozastavit či bez náhrady zrušit v případech, kdy Objednatel úmyslně či neúmyslně uvede nesprávné kontaktní nebo identifikační údaje. Povinnost prokázat správnost údajů přitom leží na straně Objednatele.

4. CENA SLUŽBY A PLATBY ZA SLUŽBU

4.1. Cena služby je stanovena nabídkou Poskytovatele služby zveřejněnou v propozicích každé Sportovní soutěže, platnou v den uskutečnění objednávky Objednavatelem.

4.2. Pokud Poskytovatel služby nabízí zvýhodněnou cenu služby při splnění určitých podmínek, má Objednavatel právo získat službu za zvýhodněnou cenu při dodržení těchto podmínek. Pokud Objednavatel učiní objednávku s příslibem splnění podmínek nutných pro získání zvýhodněné ceny popř. objednávkou tzv. "akce", a následně nesplní podmínky nutné pro poskytnutí zvýhodněné ceny, zaplatí Objednavatel za službu cenu základní dle ceníku v den učinění objednávky.

4.3. Objednavatel se zavazuje uhradit cenu služby na základě výzvy k zaplacení služby zaslané Poskytovatelem elektronickou poštou na e-mail zadaný Objednavatelem při objednávce služby na účet Poskytovatele. Dnem úhrady je den připsání platby na účet Poskytovatele.

4.4. Objednavatel hradí cenu služby před začátkem Sportovní soutěže, ve výjimečných případech i v průběhu trvání soutěže (možnost platby po začátku Sportovní soutěže určí Poskytovatel).

4.5. Poskytovatel vystaví daňový doklad na základě přijetí úhrady ceny, který následně na přání Objednavatele zašle na kontaktní email Objednavatele. Objednavatel souhlasí, že Poskytovatel je oprávněn v souladu s ustanovením §26 zákona č. 235/2004 Sb. vystavit daňový doklad v elektronické podobě.

4.6. Bankovní poplatky u zahraničních plateb je povinen hradit Objednavatel v plné výši.

4.7. Objednavatel hradí cenu služby bezhotovostně bankovním převodem na číslo účtu Poskytovatele (viz. Údaje o smluvních stranách) či bezhotovostně platební kartou nebo pomocí platebního systému.

5. REKLAMACE

5.1. V případě, že se Objednavatel domnívá, že poskytované služby svým rozsahem, kvalitou nebo cenou neodpovídají podmínkám, a proto vykazují vady, je oprávněn příslušná práva z odpovědnosti za tyto vady písemně uplatnit u Poskytovatele, a to e-mailem zaslaným na adresu info@huraliga.cz bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

5.2. Objednavatel je při uplatňování reklamace povinen svou reklamaci řádně zdůvodnit a dostatečně prokázat její oprávněnost. Současně je povinen Poskytovateli předložit doklad o poskytnuté službě - stejnopis objednávky, fakturu apod.

5.3. Reklamaci Poskytovatel vyřídí v příslušné zákonem stanovené lhůtě.

5.4. V ostatních případech se uplatnění práva z odpovědnosti za vady a vyřízení uplatněné reklamace řídí zejména občanským zákoníkem a právními předpisy na ochranu spotřebitele.

6. DOBA TRVÁNÍ A UKONČENÍ SLUŽEB

6.1. Provoz služby se sjednává na dobu trvání Sportovní soutěže (viz. Propozice).

6.2. Provoz služby lze vypovědět bez udání důvodů. Výpověď musí být učiněna písemnou formou a musí být doručena druhé straně nejpozději do 14 dnů před dnem účinnosti výpovědi. V případě závažného porušení povinností zúčastněné strany, lze podat výpověď služby s okamžitou platností.

6.3. Pokud je provoz služby vypovězen ze strany Poskytovatele, má Objednavatel nárok na vrácení poměrné části poplatku služby za nevyužité období. Nárok na vrácení poměrné části ročního poplatku služby za nevyužité období Objednavateli nevzniká, pokud dojde k vypovězení provozu služby z důvodu závažného porušení povinností Objednavatele, uvedených v článku 3 těchto obchodních podmínek.

6.4 Pokud je provoz služby vypovězen ze strany Objednavatele, nemá Objednavatel nárok na vrácení poměrné části ročního poplatku služby za nevyužité období. Objednavateli vzniká nárok na vrácení poměrné části poplatku služby za nevyužité období v případě porušení povinností Poskytovatele.

6.5. Objednavatel a Poskytovatel se výslovně shodli, že je Poskytovatel oprávněn po ukončení smluvního vztahu kompletně zlikvidovat uživatelská data Objednavatele.

6.6. Spotřebitel, má právo odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy. Oznámení o odstoupení zašle spotřebitel Poskytovateli v písemné formě pozemní poštou nebo na kontaktní e-mail info@huraliga.cz. Spotřebitel má v případě odstoupení povinnost uhradit poměrnou část ceny služeb, u kterých již Poskytovatel začal s jejich plněním, resp. uhradit plnou cenu již poskytnutých služeb.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky mají větší právní sílu než ostatní ujednání o poskytování služby sjednané mezi Objednavatelem a Poskytovatelem, pokud se nejedná o právní vztah založený na základě jiného smluvního ujednání, ve kterém bude výslovně uvedeno, že se daný vztah těmito všeobecnými podmínkami neřídí. Případný spor bude řešen přednostně dle těchto všeobecných obchodních podmínek, pouze skutečnosti, které nejsou ošetřeny v těchto podmínkách, se řídí ostatními ujednáními mezi Poskytovatelem a Objednavatelem.

7.2. Smluvní strany se vzájemně zavazují, že vyjma případných referenčních listin neposkytnou třetím stranám žádné informace o tomto smluvnímu vztahu nebo jeho účastnících, které jim byly zpřístupněny v souvislosti s plněním této smlouvy. Smluvní strany se zavazují zachovávat obchodní tajemství dle § 17 a následujících Obchodního zákoníku, pokud nedá druhá strana k poskytnutí informací písemný souhlas.

7.3. Smluvní strany prohlašují, že budou případné spory řešit především dohodou.

7.4. Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně měnit. Poskytovatel oznámí odpovídajícím způsobem změnu obchodních podmínek publikací nové verze na webu www.huraliga.cz. Objednatel má právo vypovědět smlouvu ve lhůtě 30 dnů od prokazatelného oznámení změny Poskytovatelem.